Tietoa hankkeesta

Kohderyhmä

Nuorisohankkeen kohderyhmää ovat 16-29-vuotiaat kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastavat nuoret ja nuoret aikuiset sekä sairastavien 16-29-vuotiaat läheiset. Nuorten vapaaehtoistyön tukeminen ammattimaisesti on olennainen osa hanketta. Kohderyhmää pyritään tukemaan myös opastamalla nuorisotyöntekijöitä ja sairastuneiden nuorten vanhempia ja muita läheisiä ikäluokasta riippumatta. Haluamme kannustaa nuoria vertaistoimintaan. Vertaistuki on kaksisuuntaisille ja skitsoaffekteille tärkeää, koska vertaisia kohdatessa sairauden aiheuttama häpeä keventyy ja ihminen tulee sekä itse kuulluksi että voi myös tukea toisia samassa tilanteessa olevia.

Kohderyhmän koko on suuri. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastuu noin prosentti suomalaisista ja skitsoaffektiiviseen häiriöön hieman pienempi osuus. Nuorten 16-29-vuotiaiden ikäryhmässä sairastuneita on yli 10 000 hlöä. Sairastuneiden läheisiä on nuorissa moninkertainen määrä.

 

Tavoitteet

1. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsoaffektiivisen häiriön huomioonottavan nuorisotoiminnan osallistava kehittäminen. Saamme aikaan 10 uutta säännöllisesti verkossa tai kasvokkain kokoontuvaa vertaisryhmää nuorille.

2. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsoaffektiivisen häiriön erityispiirteistä tiedottaminen mielenterveyden haasteita kokevien nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, mm. nuorisotyöntekijöille.

3. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsoaffektiivisen häiriön huomioonottavan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

4. Tavoitamme 4000 nuorta some-kanaviemme avulla.

5. Sairastuneiden nuorten vanhempien/huoltajien, muiden perheenjäsenten ja lähipiirin tukeminen tietoa jakamalla.

6. Muodostamme valtakunnallisen yhteistyöverkoston, joka mahdollistaa hankkeella käynnistetyn toimintamme toteuttamisen hankkeen aikana ja tulevaisuudessa eri paikkakunnilla.

7. Henkisen hyvinvoinnin lisääminen.

 

Tuotokset

1. Ammattimaisesti ohjattu valtakunnallinen kaksisuuntaisten nuorisotoiminta: Vertaistuen koordinointi, tapahtumien valtakunnallinen järjestäminen, nuorison osallistaminen. Vertaistukea järjestetään verkossa ja kasvokkain nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tapahtumia painotetaan mielenterveysaiheisiin teemapäiviin ja - viikkoihin, esim. kansainvälinen kaksisuuntaisen mielialahäiriön päivä World Bipolar Day. Ensimmäisenä vuonna kehitämme toimintamuotoja nuoria kuunnellen ja nuorilta tietoa keräten. Aloitamme verkostoitumista eri paikkakuntien toimijoiden kanssa. Toisena vuonna vakiinnutamme vertaistukea viikoittaiseksi. Sairastuneille nuorille esite/opas jonka avulla saavat tietoa ja ymmärrystä sairautta kohtaan.

2. Opas nuorisotyöntekijöille. Ensimmäisenä vuonna aloitamme kontaktien luomista nuorisotyöntekijöihin sähköpostitse sekä puhelimitse tarvittaessa. Myös sosiaalisen median kautta tavoitamme nuorisotyöntekijöitä. Rohkaisemme nuorisotyöntekijöitä ohjaamaan kohderyhmäämme kuuluvia nuoria ja heidän läheisiään mukaan toimintaamme. Järjestämme infotilaisuuksia ja kartoitamme nuorisotyöntekijöiden tietotaitoa ja sen perusteella alamme valmistaa opasta. Toinen vuosi varataan oppaan laatimiseen ja jakamiseen. Esittelemme opasta sen valmistuttua verkkoseminaarissa. Puolen vuoden kuluttua oppaan jakamisesta järjestetään kysely, jolla kartoitetaan oppaan hyötyjä nuorten kohtaamisessa. Kolmannen vuoden aikana otamme vastaan palautetta, miten apua on koettu oppaasta olevan.

3. Aloitamme luomalla tarvittavat ohjeistukset erityistarpeista vapaaehtoistoiminnassa. Ryhmätyöskentelyn tärkeyttä korostetaan ja rekrytoidut vapaaehtoiset perehdytetään ryhminä. Samalla pystytään luomaan työnohjauksellisia ryhmiä. Organisoimme koulutusta mm. vertaisohjaajaksi ja kokemusasiantuntijaksi kolmannen sektorin koulutusmahdollisuuksia valtakunnallisesti hyödyntäen. Työnohjauksen lisäksi järjestämme vapaaehtoisille ja kokemusasiantuntijoille virkistystä heidän toiveidensa mukaisesti.

4. Tämän hetkisiä sosiaalisen median kanaviamme ovat YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter ja Mielen mainingeista-blogi. Näiden lisäksi seuraamme jatkuvasti uusia nuorten aikuisten seuraamia sosiaalisen median kanavia ja reagoimme herkästi tarpeeseen ottaa haltuun uusia kanavia. Varsinkin eri kanavien live-ominaisuuksien käyttöä tulemme lisäämään. Sisältömme on osallisuutta lisäävää, stigmaa poistavaa, ajoittain humorististakin, mutta tiedottavaa ja sairauden osaksi elämää hyväksyvää, hoitomyönteisyyteen kannustavaa ja monipuolista. Sosiaalisessa mediassa tiedotamme ja markkinoimme mm. vertaisryhmiä ja muita tulevia tapahtumia aktiivisesti. Myös erilaisia tempauksia, kuten luovaa toimintaa johon osallistetaan nuoria suunnittelemaan teoksia, jaetaan sosiaalisessa mediassa.

5. Järjestämme verkkopohjaisia infotilaisuuksia, joissa nuoret kokemusasiantuntijat pääsevät ääneen ammattilaisten ohella. Infotilaisuuksissa kerätyn tiedon pohjalta laaditaan opas tai useita oppaita eri käyttötarkoituksiin. Verkkosivuilla tulee olemaan mahdollisuus tilata oppaita sähköpostin avulla. Palautekyselyä oppaan ja infotilaisuuksien hyödyistä sekä tarpeista sairauden tukemisen kanssa. Tarpeen mukaan järjestämme myös läheisten ryhmää esimerkiksi valtakunnallisesti verkossa teams/chat. Annamme tietoa sairaudesta, opetamme tunnistamaan oireita ja tukemaan nuorta sairauden eri vaiheissa.

6. Laadimme valtakunnallisen listan mahdollisista yhteistyökumppaneista valtakunnallisella tasolla, joilta myös tiedustelemme yhteistyömahdollisuuksia ja - ideoita. Verkostoidumme yhteistyökumppaneiden kanssa sekä verkkovälitteisesti että työskentelemällä yhteistyössä paikallisella tasolla järjestämällä tapahtumia ja kokoontumisia ja osallistumalla vastavuoroisesti. Esimerkiksi Kaksisuuntaiset ry järjestää vertaistukiryhmän nuorille paikkakunnan mielenterveysyhdistyksessä ja mt-yhdistys antaa tilat käyttöön veloituksetta.

7. Järjestämme tapahtumia ja vertaisryhmiä verkossa ja kasvokkain. Järjestämme myös ystävätoimintaa vertaisryhmiin osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. Ystävätoiminnalla tarkoitamme toimintaa, jossa esim. ryhmässä jo käynyt nuori tapaa nuoren, joka ei ole vielä ryhmään itse uskaltautunut. Luomme pohjan ja materiaalit turvalliselle ystävätoiminnalle.